Du er her

VEDTEKTER FOR PRINCESS YACHTKLUBB VESTLANDET

§1        Formål

Princess Yachtklubb Vestlandet er en klubb for alle eiere av Princess båter. Målet er å skape et sosialt nettverk som sammen arrangerer treff og andre båtrelaterte aktiviteter for hele familien. Klubben jobber også for å etablere ulike medlemsfordeler /rabattavtaler.

§2        Medlemskap

Eiere av Princess båter kan bli medlemmer i klubben. Om det er flere eiere av en båt, eksempelvis kone og mann, er begge/alle å betrakte som medlem(er). Det betales kun kontingent for et av medlemmene. Medlemskapet har imidlertid kun én stemmerett, og kun et av medlemmene kan velges inn i styret/valgkomite.

I tilfelle et medlem (medlemskap) selger båten så vil en forbli et gyldig medlem (medlemskap) i inneværende periode gitt at medlemskontingenten for perioden er betalt. Om medlemmet har anskaffet seg ny båt forskjellig fra Princess kan ikke medlemskapet fornyes når ny medlemsperiode begynner. Så lenge medlemmet ikke har anskaffet seg ny båt av annet merke enn Princess kan medlemmet velge å fortsette medlemskapet, men maksimalt i 5 år.

§3        Personvern

For at Princess Yachtklubb Vestlandet skal kunne dele medlemmenes personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og epost med KNBF og andre samarbeidspartnere, må medlemmer eksplisitt godkjenne dette. Ved å godkjenne ovennevnt vil medlemmene kunne få tilsendt informasjon/medlemstilbud fra våre samarbeidspartnere. I tillegg må medlemmene bekrefte positivt at de ønsker å motta informasjon fra Princess Yachtklubb Vestlandet som omhandler informasjon om treff, temakvelder og annen relevant informasjon.

§4        Regnskaps- og arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsåret i klubben følger kalenderåret.

§5        Ordinært årsmøte

Årsmøtet er klubbens overordnede organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 31. mars hvert år. Bare medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmene kan være representert ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Årsmøtet skal treffe beslutning i følgende saker:

   1.            Velge ordstyrer

   2.            Velge protokollfører

   3.            Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste

   4.            Velge to personer som sammen med styrets leder skal skrive under på protokollen

   5.            Behandle årsmeldingen fra styret

   6.            Behandle arbeidsplan

   7.            Fastsette kontingentens størrelse

   8.            Behandle regnskap og budsjettforslag

   9.            Behandle innkomne saker

  10.          Valg av styret i henhold til §10 Styrets sammensetning.

  11.          Valg av 3 medlemmer til valgkomite.

  12.          Andre saker som er nevnt i innkallingen

  13.          Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av protokollfører og to av medlemmene som er valgt på møtet.

§6        Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for mer enn 1/3 av medlemmene krever det. Unntatt kravet til hvilke saker som skal behandles gjelder reglene om ordinært årsmøte tilsvarende så langt de passer.

§7        Avstemming årsmøte

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigete. Hvert medlemskap har én stemme. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Avstemming skal skje skriftlig dersom en av de fremmøtte medlemmene krever det. Ved skriftlig valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§8        Innkalling til årsmøte

Årsmøte kalles inn av styret. Innkallingen skal være skriftlig og sendt til medlemmene senest to uker før årsmøtet. Sakslisten skal gå frem av innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen. Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Forslag til saker som skal behandles i årsmøtet må være kommet i styrets hende senest 2 uker før årsmøte.

§9        Styret

Årsmøtet skal velge styre for klubben. Styrets medlemmer kan kun velges blant medlemmer, og kun et medlem pr. medlemskap er valgbar.

Styrets medlemmer, med følge, betaler 50% av treffavgiften. Ingen annen avlønning innrømmes med unntak for regnskaps/økonomiansvarlig

§10      Styrets sammensetning

Styret skal ha en president, en visepresident, økonomiansvarlig og tre øvrige styremedlemmer.       Alle styrets medlemmer blir valgt for to år av gangen. President og to øvrige styremedlemmer står til valg odde årstall. Visepresident, økonomiansvarlig og ett styremedlem står til valg par årstall.

§11      Avstemming styre

Styret er vedtaksdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Når bare tre av styrets medlemmer er til stede treffes beslutning bare ved enstemmighet

§12      Kontingent

Hvert medlem er pliktig til å betale kontingent til klubben. Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet.

§13      Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre disse vedtektene ved 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigete.

§ 14     Oppløsning av klubben

Oppløsning av Princess Yachtklubb Vestlandet kan bare skje på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre (3) måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket på ekstraordinært årsmøte vedtas igjen med minst 2/3 flertall. Det vedtas et avviklingsstyre bestående av minst 3 personer som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som dette dersom intet valg foretas.

Foreningens aktiva skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et veldedig formål som vedtas av avviklingsstyret. Ingen medlemmer har krav på klubbens midler eller andel av disse.